Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension

Pension for personer (stampersonel) ansat inden 1. april 2015
Når man har været ansat i forsvaret i sammenlagt 18 måneder (værnepligt medregnes) optjenes arbejdsmarkedspension, dvs. der er en karens på 18 måneder i forhold til optjening af arbejdsmarkedspension.
Ved korttidstjeneste udgør arbejdsmarkedspensionen 10 pct. af basislønnen. Fra det fyldte 26. år hæves arbejdsmarkedspensionen dog til 15 pct. af basislønnen.

Er man langtidsansat udgør arbejdsmarkedspensionen 15 pct. af basislønnen.

Uanset om man er korttidsansat eller langtidsansat udgør pensionsbidraget 15 pct. af de pensionsgivende tillæg. Bestemmelsen omkring karens gælder ikke for pensionsgivende tillæg, dvs. man vil altid modtage pension af de pensionsgivende tillæg.

Pensionsindbetalingen, jf. ovenstående, sker indtil man fratræder sin stilling i Forsvaret eller evt. overgår til tjenestemandsansættelse.

Når pensionsalderen er opnået kan depotet udbetales. Det skal ske i månedlige rater over min. 10 år.

Pension i CS Pensionsfond for personer (stampersonel) ansat 1. april 2015 eller senere
Når man ansættes i forsvaret indbetales der fra 1. ansættelsesdag 16 pct. i pension af basisløn til en arbejdsmarkedspension i CS Pensionsfond. Pension af pensionsgivende tillæg (militærtillæg, kvalifikationstillæg etc.) udgør ligeledes 16 pct. 

Pensionsbidraget på 16 pct. bliver fordelt med 5/6 til en arbejdsmarkedspension og 1/6 til aldersopsparing (sumudbetaling).

Ved pensionering vil minimum 80 pct. af arbejdsmarkedspensionens opsparede depotværdi udbetales som livrente (livsvarig pension). De resterende 20 pct. kan udbetales som en ratepension over minimum 10 år.

Arbejdsmarkedspension i Beredskabsstyrelsen
Er man ansat i Beredskabsstyrelsen udgør arbejdsmarkedspensionen 15 pct. af den pensionsgivende løn.

Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 11,6 pct. af den pensionsgivende løn, og den ansattes bidrag udgør 3,4 pct. Konkret i forhold til den ansattes bidrag indeholdes et beløb i lønnen svarende til 3,4 pct. Man har mulighed for at indgå en aftale om indeholdelse af et højere pensionsbidrag.

I den pensionsgivende løn indgår skalatrinslønnen / basislønnen, centralt aftalte funktionsbestemte tillæg og kvalifikationstillæg. Hertil kommer eventuelle lokalt aftalte tillæg.

Der indbetales pensionsbidrag af redningsberedskabstillægget. Beredskabsstyrelsens bidrag udgør 15 pct.

Indbetaling af pensionsbidragene sker til CS Pensionsfond.

Frivillig opsparing
Uanset om man er ansat på forsvarets eller på Beredskabsstyrelsens område er det muligt at indgå aftale om en frivillig supplerende pensionsindbetaling. Ønskes en sådan supplerende aftale skal man rette henvendelse til CS Pensionsfond.

Pension til civile ansat i forsvaret
Er man tjenestemandslignende ansat og ansat 1. januar 1999 eller senere, er man omfattet af COII-pension i PFA Pension. Pensionsbidraget udgør 18 pct. af den pensionsgivende løn (basisløn, kvalifikationstillæg etc.). Til pensionsordningen er tilknyttet en forsikringsordning i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Hvis erhvervsevnen nedsættes med 50 pct. eller mere vil man således få udbetalt fuld invalidpension.

Tjenestemænd eller tjenestemandslignende som er ansat inden 1. januar 1999 oppebærer (udover pension via tjenestemandspensionssystemet) 18 pct. i pension af de pensionsgivende tillæg. Pensionsordningen administreres af PFA Pension.

Nærmere oplysninger om pension i PFA Pension kan ske via henvendelse til PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø eller på www.pfa.dk.